Континуирана медицинска едукација bluearr_img

Онлајн КМЕ bluearr_img

 

Центар за континуирану медицинску едукацију

 

Адреса: Др Суботића 8, 11 000 Београд

Телефони: +381 11 36 36 363, 36 36 364

факс: +381 11 36 36 365

Ел. пошта: kontinuiranaedukacija@med.bg.ac.rs

Продекан за континуирану медицинску едукацију : Проф. др Весна Бјеговић - Микановић

Секретар Центра: Ружица Николић, мастер јавног здравља, дипл. менаџер за пословне комуникације, инг. информатике

Стручни сарадник: Татјана Валгони, дипл. андрагог

 

Центар за континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета oснован је 2003. године.

Континуирана медицинска едукација се бави развијањем знања, вештина и професионалних компетенција, као и информисањем о новинама у медицини, сродним наукама и здравственој технологији у циљу одржавања и унапређења квалитета рада здравствених радника и здравствених сарадника.

Факултет у оквиру своје мисије пружања квалитетног образовања у области здравства на свим нивоима омогућава да кроз континуирану медицинску едукацију здравствени радници и здравствени сарадници остваре своје право и дужност да се перманентно усавршавају  пратећи стручни и научни развој медицинских и других наука.

Општи циљеви континуиране медицицинск едукације на Факултету су:

1.      развој система континуиране медицинске едукације;

2.      организација стручних скупова (семинара, школа, индивидуалног усавршавања, едукација едукатора ) и организовање других облика преношења знања и информација од значаја за КМЕ;

3.      успостављање интердисциплинарне стручне сарадње са другим центрима КМЕ и институцијама које обављају КМЕ у земљи и иностранству,

4.      укључивање у међународне  системе КМЕ;

5.      спровођење процедуре за добијања акредитација за активности КМЕ;

6.      сарадња у међународним пројектима од значаја за КМЕ;

7.      публиковање, размена литературе и информација у области КМЕ;

8.      формирање, примена и унапређење бодовног система вредновања  КМЕ;

9.      евалуација образовног процеса и анализа образовних потреба у контексту КМЕ.

 

Центар за КМЕ има Програмски савет а рад је регулисан Правилником о организовању и спровођењу континуиране медицинске едукације.