Специјалистичке катедре bluearr_img

СПИСАК КАТЕДРИ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКУ НАСТАВУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА  СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ                  

БАЛНЕОКЛИМАТОЛОГИЈА                      

ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА

ГЕРОНТОЛОГИЈА              

ДИГЕСТИВНИ СИСТЕМ                

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА                      

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА                        

ЕНДОКРИНОЛОГИЈА                                

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА                                  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИОЛОГИЈА  И ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА   

ИМУНОЛОГИЈА                              

КАРДИОЛОГИЈА                             

KАРДИОХИРУРГИЈА                                 

КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА              

КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА      

КЛИНИЧКА И ПРИМЕЊЕНА АНАТОМИЈА                                            

МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА              

МЕДИЦИНА РАДА                          

МЕДИЦИНА СПОРТА                               

МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА И ИНФОРМАТИКА                                

МЕДИЦИНА БОЛА                          

МИКРОБИОЛОГИЈА                                  

НЕОНАТОЛОГИЈА                          

НЕУРОЛОГИЈА                                           

НЕФРОЛОГИЈА                               

НЕУРОХИРУРГИЈА                        

НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА              

ОНКОЛОГИЈА                                             

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА         

ОПШТА МЕДИЦИНА          

ОПШТИ ПРЕДМЕТИ           

ОРТОПЕДИЈА         

ПАТОЛОГИЈА          

ПСИХИЈАТРИЈА     

ПУЛМОЛОГИЈА      

ПЛАСТИЧНА  И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА

РАДИОЛОГИЈА       

РЕУМАТОЛОГИЈА  

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА 

УРОЛОГИЈА

УРГЕНТНА МЕДИЦИНА

УЛТРАЗВУК У КЛИНИЧКОЈ МЕДИЦИНИ                                                                                   

ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА         

ХИРУРШКА АНАТОМИЈА  

ХЕМАТОЛОГИЈА    

ХИГИЈЕНА СА МЕДИЦИНСКОМ ЕКОЛОГИЈОМ          

ХУМАНА РЕПРОДУКЦИЈА             

ЦИТОЛОГИЈА,ХИСТОХЕМИЈА

ЕЛЕКТРОНСКА МИКРОСКОПИЈА

ЕМБРИОЛОГИЈА    

ИНТЕРНИСТИЧКА ОНКОЛОГИЈА

ПАЛИЈАТИВНА МЕДИЦИНА

ЕНДОКРИНА ХИРУРГИЈА

КЛИНИЧКА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

КАТЕДРЕ ЗА УЖЕ  НАУЧНЕ  ОБЛАСТИ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКУ НАСТАВУ

ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ  

СУДСКА МЕДИЦИНА         

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА      

ОФТАЛМОЛОГИЈА 

ПЕДИЈАТРИЈА