Наставници и сарадници

 

 

Наставно особље на Факултету чине лица која остварују наставни, научни и истраживачки рад.

Наставно особље јесу: наставници, истраживачи и сарадници.

 

Права и обавезе наставника и сарадника:

 

(1)    Ради остваривања циљева и задатака утврђеним Законом и Статутом, наставници и сарадници имају следећа права и обавезе:

1)       у потпуности одрже наставу, према садржају и у предвиђеном броју часова утврђеним студијским програмом и планом извођења наставе и да учествују у свим другим облицима наставе;

2)       да својим радом и понашањем чувају и подижу углед Факултета и поштују Кодекс професионалне етике Универзитета;

3)       да остварују циљеве и задатке високог образовања и васпитања утврђених Законом;

4)       да се активно, стално и одговорно баве наставно-образовним и научним радом, по правилу на Факултету односно наставним базама и да резултате својих истраживања и других активности користе за стално осавремењивање садржаја образовног процеса;

5)       предлажу усавршавање и преиспитивање наставног плана и програма;

6)       организују и изводе научноистраживачки рад, укључујући и рад са студентима;

7)       да кроз образовни процес упознају студенте са савременим научним достигнућима;

8)       да оспособљавају наставно-научни и стручни подмладак и доприносе њиховом укључивању у процес истраживачког рада;

9)       да код студената развијају радне навике, подстичу их на стваралачки рад, развијају њихово интересовање за даље образовање;

10)   да обезбеђују изворе савремених, научних и стручних информација и да самостално или у сарадњи са другим наставницима и стручњацима припремају уџбенике, приручнике, скрипте и другу образовну литературу;

11)   да се залажу за хуману и прогресивну примену медицинске науке у друштву и да својим радом и понашањем испољавају хуманизам;

12)   воде евиденцију о присуству настави, објављеним испитима и постигнутом успеху студената, на начин предвиђен општим актом Факултета;

13)   активно и уз пуно стручно ангажовање учествују у раду стручних тела и органа управљања Факултета и Универзитета.

(2)    Посебно, наставници имају обавезу и право да:

1)       препоручују доступне уџбенике и приручнике за наставни предмет за који су изабрани;

2)       редовно одржавају испите за студенте, према распореду у прописаним испитним роковима;

3)       држе консултације са студентима у сврху савладавања наставног програма;

4)       буду ментори студентима при изради завршних радова и дисертација;

5)       развијају колегијалне односе са другим члановима академске заједнице;

6)       учествују у здравственој делатности;

7)       обављају и друге послове утврђене Законом, овим Статутом и општим актима Универзитета, односно Факултета.

(3)    Посебно, сарадници имају право и обавезу да:

1)       припремају и изводе вежбе под стручним надзором наставника;

2)       помажу наставнику у припреми наставно-научног процеса;

3)       учествују у одржавању испита, у складу са студијским програмом и планом извођења наставе;

4)       обављају консултације са студентима;

5)       раде на сопственом стручном усавршавању ради припремања за самосталан научноистраживачки рад, у сврху стицања вишег академског степена, односно доктората;

6)       развијају колегијалне односе са другим члановима академске заједнице;

7)       се подвргну провери успешности свога рада у настави у складу са општим актом који доноси Сенат;

8)       обављају и друге послове у складу са Законом, овим Статутом и општим актима Универзитета, односно Факултета.

(4)    О правима и обавезама наставника и сарадника одлучује декан, у складу са законом.

 

 

Члан 149. и 164. Статута Медицинског факултета у Београду (Одлука бр. 25/X-2 од 19.03.2018. године).