Контакт

Адреса: Универзитет у Београду
Медицински факултет
Др Суботића 8, 11 000 Београд, Србија
Телефон: (+381) 11 36 36 300
Факс: (+381) 11 268 40 53
Ел. пошта: mf.bg@med.bg.ac.rs
Урл: www.mfub.bg.ac.rs
Матични број: 07048157
ПИБ 100221404
Текући рачун: 840-1139660-10 за буџетска средства
840-1139666-89 за сопствене приходе