Специјализације bluearr_img

Режим обављања специјалистичког стажа на Медицинском факултету у Београду

Уписом на Универзитет у Београду - Медицински факултет стиче се статус студента специјализанта овог факултета и почиње обављање специјалистичког стажа.


На основу Закона о здравственој заштити Републике Србије и Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника Медицински факултет у Београду уписује на специјализације здравствене раднике на 40 грана основних специјализација за лекаре и основне специјализације за здравствене сараднике, у трајању од 3 – 6 година.


На основу потреба здравствене службе и капацитета Катедри, Факултет сваке године (два пута годишње – септембар и март) расписује Конкурс за упис на специјализације.

Специјалистички стаж се обавља према плану и програму гране на коју је специјализант уписан. Режим специјалистичких студија односно план и програм сваке гране садржи област у оквиру гране са временом трајања за сваку област у оквиру које су предвиђене вештине које се морају савладати у току трајања специјалистичког стажа. То значи да специјалистички стаж није одређен само проведеним временом, већ и савладавањем конкретних вештина које се морају савладати под надзором именованог ментора за ту вештину.

 

Уписом на специјализацију специјализант добија индекс са планом и програмом специјализације као и упут за ментора за вештине у оквиру програма стажа.

 

За време обављања специјалистичког стажа, специјализант овог Факултета је у сталној вези са факултетом, који преко информационог система прати и контролише обављање специјалистичког стажа сваког специјализанта и издаје упуте за менторе, тј. Вештине по областима.

 

Специјализант по савладаним вештинама код одређеног ментора, добија потпис од ментора на упуту и индексу да су савладане вештине на које је упућен и обавезан је да тај упут врати Факултету, који га раздужује за упут, тј. Евидентира да је специјализант обавио тај део стажа и издаје му упут за следеће вештине по програму за одређену област – групу вештина код новог ментора.

 

За одређену област – групу вештина ментору истовремено могу бити упућена само два специјализанта. Уколико ментор код кога би специјализант желео да обавља део стажа тренутно има два већ упућена специјализанта, специјализант ће бити упућен код слободног ментора.

 

За све гране специјализације део програма је и двосеместална настава (9 месеци) која се обавља искључиво на Факултету. У току двосеместалне наставе обавља се само тај део програма и не може се обављати други део стажа. Поред теоријске наставе (у току двосеместралне наставе) специјализант је обавезан да обавља практичан рад у пуном радном времену према распореду који направи Катедра.

 

Специјализанти су обавезни да пре почетка (1. октобра) двосеместралне насаве закључе – врате упут који је добијен за претходне вештине.

 

Препоручује се да двосеместралну наставу специјализанти упусију у претпоследњој години или последњој години специјалистичког стажа коју пријављују почетком школске године према расписаном Конкурсу.

 

У току обављања специјалистичког стажа обавезно је полагање Колоквијума према плану и програму гране.
Специјалистички стаж се мора обавити у континуитету. Сваки прекид стажа односно свака промена постојећег стања мора се регулисати на Факултету. Уколико се у току специјалистичког стажа направи дужи прекид, неопходно је поново одслушати двосеместралну наставу чиме би стекао услов за полагање специјалистичког испита. 

 

По обављеном плану и програму специјализације (према наведеном режиму студија) специјализант стиче право полагања специјалистичког испита, који је обавезан да положи у Законом предвиђеном року. Када специјализан стекне право полагања специјалистичког испита, испит пријављује на факултету по важећим правилима у тренутку стицања права пријаве испита.

 

Напомена: Свака промена у статусу специјализанта према решењу о одобрењу специјализације и индексу уписа на Факултет мора се благовремено регулисати на Факултету.

ТЕЛЕФОНИ СЛУЖБЕ СУ: 3636-341; 3636-342; 3636-343; 3636-344.


Напомињемо Вам да се специјалситички стаж-савладавање вештина не може обављати без издатог упута Факултета и не постоји могућност да специјализант истовремено има издато више од једног упута. Упути се не могу издавати ретроградно.

УПУТЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ СТАЖА ДОБИЈАТЕ У СЛУЖБИ ЗА ПОСЛЕДИПЛОМСКУ НАСТАВУ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 9-13 ЧАСОВА СЕМ ПЕТКА.


Због ажурирања Ваше документације ПЕТКОМ Служба НЕ РАДИ са странкама.