Режим студија за лекаре уписане на уже специјализације на Медицинском факултету у Београду

 

            Ужа специјализација на Медицинском факултету у Београду у свом трајању (од 12 и 24 месеца) подразумева поред теоријске наставе и савладавање вештина предвиђених планом и програмом уже специјализације.

 

            У току уже специјализације (први део првог семестра) слушају се општи предмети и то:

           -  Здравствена информатика

           -  Здравствена статистика.

 

Општи предмети морају да се положе до краја другог семестра.

 

            У првом семестру, после одслушане наставе општих предмета, слуша се настава одговарајуће гране уже специјализације према распореду теоријске наставе и обавља се практична настава (савладавање вештина) према распореду који сачини катедра за сваког уписаног лекара.

 

            У току обављања наставе катедра може да врши проверу стечених знања у виду тестова.

 

            У последњем семестру (други или четврти) пријављује се тема и ментор за рад уже специјализације на упитнику који је објављен на интернет страници Факултета. Упитник за пријаву теме потписују ментор и шеф катедре.

 

            По завршеном програму наставе (предавања и савладане вештине), положеним општим испита и одобреној теми, приступа се полагању усменог испита.

 

            Усмени испит састоји се из теста, практичног дела (који се полаже пред председником комисије или ментором) и усменог дела (провере знања) који се полаже пред Комисијом.

 

            Испитни рокови за полагање усменог испита су: септембарски, октобарски, децембарски, јануарски, априлски, јунско-јулски. Усмени испит се пријављује првих пет радних дана у  месецу за испитни рок за који се испит пријављује. За јануарски испитни рок пријава се врши последње недеље децембра. Испит се пријављује са испитном пријавом и индексом. 

 

            После положеног усменог испита стиче се право предаје завршеног рада на оцену Већу за специјалистичку  наставу. Рад се предаје НЕУКОРИЧЕН у 4 примерка (или 6 примерака зависно од броја чланова комисије). Уз примерке радова предаје се индекс и образац на коме ментор, на основу теме рада, предлаже састав комисије. Образац поред ментора потписује и шеф одговарајуће катедре за специјалистичку наставу.

 

            Рок за полагање усменог испита је до 6 месеци од завршеног последњег семестра уже специјализације, а рок за одбрану завршеног рада уже специјализације је до 12 месеци од завршеног образовања.

 

            Лекари који свој стаж обављају у КЦ Србије обавезни су да на основу упута Факултета отворе картон свог боравка у Клиничком центру Србије. Картон добијају у Центру за НИР КЦ Србије (зграда Поликлинике).

 

П Р О Д Е К А Н

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТЕТА

Проф.др Драган Мицић, с.р