К  О  Н  К  У  Р  С

 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА НА МЕДИЦИНСКИ

ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ

 

 

1. Медицински факултет у Београду уписује у прву годину интегрисаних академских студија медицине 450 * студената који се финансирају из буџета Републике Србије и 50 самофинансирајућих студената за стицање звања доктора медицине (интегрисане студије у трајању од шест година односно 360 ЕСПБ).
Школарина за самофинансирајуће студенте износи 126.600,00 динара.

 

2. У прву годину студија медицине може да се упише лице које има одговарајуће средње образовање у четворогодишњем трајању и ако је здравствено способан за студије медицине.

Под одговарајућим средњим образовањем за студије медицине сматрају се гимназија, средња медицинска школа, школа ветеринарског усмерења и остале школе из области здравства.

 

3. Редослед кандидата за упис на прву годину студија медицине утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.

 

4. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у I, II, III и IV разреду помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16 а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи заокружује се на два децимална места.

Успех кандидата који су завршили Internacional Baccaleurate Diploma Programme у школској 2018/2019. години се утврђује на начин да просечна оцена из прва два разреда средње школе обезбеђује минимално 8, а максимално 20 бодова (збир просечних оцена помножен са 2), а успех на ИБ матури вреднује се са максималних 20 бодова. Сведочанство о ИБ матури издаје се ученику само ако је остварио збирну оцену најмање 24, док максимално збирна оцена износи 45. Сходно принципу вредновања сведочанстава средњих школа у Србији, збирна оцена 24 одговара 8 бодова, а збирна оцена 45 одговара 20 бодова. Формула за израчунавање је следећа:

 

Број бодова = 8 + (збирна оцена - 24) ×

 

Кандидати који су завршили Internacional Baccaleurate Diploma Programme пре школске 2018/2019. године, морају да имају нострификовану диплому и тада остварују право пријаве већ у првом уписном року, као и сви други кандидати (наши и страни држављани). Вредновање успеха у средњој школи се врши по претходно предложеној формули.

 

5. Кандидат за упис на студије медицине полаже пријемни испит

На пријемном испиту полажу се тестови из Хемије и Биологије.

Сваки тест има по 30 питања и сваки тачан одговор вреднује се једним бодом.

По овом основу кандидат може да освоји највише 60 бодова.

 

6. Кандидатима који су у трећем или четвртом разреду средње школе освојили једну од прве три награде на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу, наведеном у календару међународних  такмичења Министарства просвете, науке и технолошког развоја, из предмета који се полаже на пријемном испиту признаје се максималан број бодова из тог предмета на пријемном испиту.

Ово се не односи на награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва талената.

 

7. Право уписа има кандидат који је постигао најмање укупно 31 бод на тестовима који се полажу на пријемном испиту и може се уписати у статусу студента који се финансира из буџета Републике уколико се налази на ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета или у статусу студента који се сам финансира уколико се налази на ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.Кандидат може бити уписан у прву годину студијског програма у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије (буџетски студент)само једанпут на истом степену студија.

 

8. Факултет утврђује јединствену ранг листу свих пријављених кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом.

 

9. Учесник конкурса може уложити жалбу Комисији за упис студената:

1.      на регуларност поступка утврђеног конкурсом,

2.       регуларност пријемног испита,

3.       своје место на ранг листи.

 

10. Након одлучивања по приспелим жалбама Универзитет објављује коначне ранг листе које су основ за упис.

 

11. Ако се кандидат који је остварио право уписа не упише у предвиђеном року губи право уписа. Факултет ће уписати наредног кандидата према редоследу на коначној ранг листи.

 

 

Упис без полагања пријемног испита


 

 • Кандидати који испуњавају услове из чл. 56 Статута Медицинског факултета (објављен на сајту Факултета) могу да се упишу на студије медицине без полагања пријемног испита. Ово се односи и на лице коме је престао статус студента у складу са Законом, ако је претходно положио све испите на првој години студијског програма и остварио 60 ЕСПБ бодова.
 • Ова лица могу се уписати само као самофинансирајући студенти и не убрајају се у одобрени број самофинансирајућих студената.
 • Упис је у септембарском конкурсном року.
 • Лице доставља писани захтев за упис најкасније до истека другог конкурсног рока за упис.
 • О поднетом захтеву одлучује Декан.
 • Лица која имају право уписа без полагања пријемног испита могу остварити то право ако Факултет има просторне и друге услове.
 • Детаље конкурса за упис у другом уписном року ћемо накнадно објавити.

 

 

Упис држављана Србије који су средњу школу завршили у иностранству


 

 • Држављанин Републике Србије који је стекао страну средњошколску исправу, односно, који је завршио средњу школу у иностранству (или неки од разреда средње школе у иностранству) или је завршио програм међународне (ИБ) матуре се уписује под једнаким осталим условима као и други кандидати, ако му се нострификује страна школска исправа.
 • Држављани Републике Србије који су стекли стране средњошколске исправе или су завршили програм међународне матуре и који немају решење о нострификацији дипломе могу се пријавити са потврдом Министарства да су поднели средњошколска документа на нострификацију.
 • Посебно, држављани Републике Србије који су у шк. 2018/19. години стекли стране средњошколске исправе или су завршили програм међународне матуре могу да конкуришу у другом уписном року за посебна буџетска места одређена Одлуком Владе за држављане Републике Србије који су стекли страну средњошколску исправу, односно завршили средњу школу у иностранству. Ови кандидати такође, морају да имају решење о нострификацији дипломе или потврду Министарства да су поднели средњошколска документа на нострификацију.
 • Детаљи о упису ових кандидaта биће објављени након добијања Упутства из Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

 

 

Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља

 

 

 • Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укљујући право на буџетско финансирање. Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација.
 • Јавна исправа стечена у Републици Српској не подлеже поступку признавања,сем уколико се не ради о завршеном програму међународне (ИБ) матуре или некој другој страној средњој школи коју су завршили у иностранству или у Републици Српској.
 • Приликом пријаве на конкурс oви кандидати прилажу, поред прописане документације и изјаву да су припадници Српске националне мањине.
 • Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

 

 

Упис страних студената


 

 • Кандидат, страни држављанин, конкурише за упис на студије медицине на српском језику   под истим условима као и држављанин Републике Србије.
 • Страни држављанин плаћа школарину у току  целог школовања, осим ако међународним споразумом није другачије одређено.
 • Школарина за студенте стране држављане износи 2500 евра у динарској противвредности.
 • Кандидат-страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси поред осталих докумената и решење Министарства о нострификацији исправа о завршеној средњој школи или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената, фотокопију пасоша, извод из матичне књиге рођених и доказ да је здравствено способан за студије медицине (лекарско уверење) и доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 100 евра у динарској противвредности.
 • У прву годину интегрисаних академских студија медицине може да се упише лице које има одговарајуће средње образовање у четворогодишњем трајању (као и држављани Републике Србије).
 • Кандидат за упис полаже пријемни испит.
 • На пријемном испиту полажу се тестови из Хемије и Биологије.
 • Право уписа има кандидат који је постигао најмање 31 бод на тестовима који се полажу на пријемном испиту.
 • Пре уписа кандидат - страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:
  • да је здравствено осигуран;
  • да влада српским језиком.

 

 

Упис лица са инвалидитетом

 

 

 • Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.
 • Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.
 • Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић" у улици Булевар краља Александра 71.
 • Особа која жели да се упише кроз Програм афирмативних мера за упис лица са инвалидитетом приликом конкурисања за упис на жељени студијски програм подноси, поред обавезне конкурсне документације, и решење ректора Универзитета о утврђивању права на упис применом афирмативне мере за лица са инвалидитетом.
 • Рок за покретање поступка утврђивања права на упис у прву школску годину основних и интегрисаних студија на Универзитету применом афирмативне мере је 1. јун 2019. године.
 • Поступак се покреће подношењем захтева за утврђивање права на упис лица са инвалидитетом Универзитетскoм центру за студенте са хендикепом, на прописаном обрасцу.

 

 

Упис припадника ромске националне мањине

 

 

 • Кандидати, припадници ромске националне мањине могу конкурисати за упис на студијске програме Универзитета у Београду и кроз Програм афирмативних мера уписа које је донела Влада Републике Србије, a које спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Овај програм подразумева подршку кандидатима приликом уписа на студијски програм, као и током студија.

 

 

Напомена:

 

*Влада Републике Србије није донела одлуку о броју студената за упис у прву годину студијских програма који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република за школску 2019/2020. годину. Уколико места на буџету не буду одобрена, додаће се броју самофинансирајућих студената.

 

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ ПРВИ УПИСНИ РОК

Пријављивање кандидата

19,20,21, и 22 . јуна 2019. од 9,00-13,00 часова

Листа пријављених кандидата

24. јуна 2019. у 10,00  часова

Примедбе на листу са бројем бодова из средње школе - Комисији за упис студената

24. јуна 2019. од 10,30-12,00 часова
Након овог рока листа се сматра коначном

Коначна листа пријављених кандидата

24. јуна 2019. у 13,00 часова

Пријемни испит

26. јунa 2019. у 12,00 часова

Прелиминарна јединствена ранг листа

27.јуна 2019. у 10,00 часова

Жалбе на Прелиминарну ранг листу - Комисији за упис студената  подносе се на посебном образцу који се може добити у Студентској служби или електронски путем кроз образац за подношење Приговора

до 28. јуна 2019. до 22,00 часа 

Кандидати који су уложили жалбе на Прелиминарну ранг листу Комисији за упис студената могу извршити увид у свој лист за унос одговора

29. јуна 2019. од 10,00 до 12,00  часова

Решење Комисије за упис по жалбама

 29. јуна 2019. до 22,00 часа

Жалбе на решење Комисије Декану - подносе се преко Писарнице факултета или електронски на адресу prijemni.ispit@med.bg.ac.rs најкасније

30. јунa 2019. до 22,00 часа

Решење Декана по жалбaма

1. јула 2019. до  22,00 часа

Објављивање коначне ранг листе Факултета

2. јула 2019. у 10,00 часова

Коначна ранг листа Универзитета - основ за упис

2. јула 2019.

Упис 450 кандидата по коначној ранг листи Универзитета - који се финансирају из буџета

3.јула 2019. од 9,00 до 13,00 4.јула 2019. од 9,00 до 13,00

Спуштање ранг листе на место неуписаних буџетских студената (од 451 на ранг листи) и упис

5.јула 2019. од 10,00-12,00

Прозивка до попуне броја

6. јула 2019. у 10,00 часова

Упис

6. јула 2019. од 10,30-13,00

Упис 50 кандидата - самофинансирајућих студената

8. јула 2019. од 9,00 до 13,00 часова

Спуштање ранг листе на место неуписаних самофинансирајућих студената и упис

9.јула 2019. од 10,00 - 12,00 часова

Прозивка до попуне броја

9. јула 2019. у 13,00 часова

Упис

9. јула 2019. од 13,30 до 14,30 часова

 

Кандидат који је стекао право уписа и не упише се у за то предвиђеном року, губи право уписа. Факултет ће уписати наредног кандидата према редоследу на коначној ранг листи.

 

Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената (није потребно оверавати фотокопије):

1.      Сведочанство за све разреде претходно завршене школе;

2.      Диплому о положеном завршном односно матурском испиту;

3.      Дипломе са републичког или међународног такмичења(наведеном у календару међународних такмичења Министарства просвете, науке и технолошког развоја) за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прве три награде из предмета који се полаже на пријемном испиту;

4.      Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 6,000 динара  (уплата се врши у пошти или банци на посебно одштампаној уплатници која се

добијa уз пријавни лист, који се купује у скриптарници Факултета - сутерен Факултета)

Такође, кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет  да лични подаци које је дао могу да буду унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја без података о личности, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.

Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2018/19. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Кандидат на пријемни испит, односно испит за проверу склоности и способности доноси документ за идентификацију - важећу личну карту или пасош.

Фотокопије предатих докумената се не враћају.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

1.      Оверене фотокопије докумената средње школе и оригинална документа на увид;

2.      Извод из матичне књиге рођених (факултет,  прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);

3.      Лекарско уверење - оригинал

4.      Попуњен образац ШВ 20 - преузети са линкa www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/104019.pdf

(образац се попуњава и електронски, а штампана верзија се потписана предаје на факултету);

5.      Индекс са попуњеном првом страницом и залепљеном фотографијом (фолију не лепити);

6.      Доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере у износу од 100,00 динара за студенте на буџету;

7.      Два примерка попуњеног и потписаног уговора о студијама - добијају се у Студентској служби;

8.      Доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте.

Самофинансирајући студенти уплаћују школарину у износу од 126.600,00 динара на рачун Факултета број 840 - 1139666 - 89  са позивом на број 742121 - ПС02

Уколико се уплаћује на рате, динамика уплата је следећа:

-          I рата у износу од 36.600,00 динара уплаћује се приликом уписа

-          II рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се до 31.12.2019.

-          III рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се до 15.2.2020.

-          IV рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се до 15.5.2020.

9.      Пре уписа у Студентској служби кандидати могу да се фотографишу за идентификациону картицу која служи за идентификацију за улазак у Студентски дом, мензу ...

 

 

 

ДЕКАН

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Небојша Лалић