УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
БРОЈ:3948/1
ДАТУМ:29.5.2019


 

  ДОПУНА ТЕКСТА КОНКУРСА БРОЈ 2125/2 ОД 15.5.2019.  ЗА УПИС НА ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ


 

Одлуком Владе Републике Србије (Службени гласник РС 036/2019 од 24.5.2019.) утврђен је број студената држављана Републике Србије који се могу уписати у прву годину студијских програма интегрисаних студија медицине  који се финансирају из буџета Републике Србије у школској 2019/2020. години.

 

Упис лица кроз Програм афирмативних мера које доноси Влада Републике Србије

 УПИСА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Одлуком Владе Републике Србије Медицинском факултету Универзитета у Београду одобрено је 4 буџетска места за упис особа са инвалидитетом

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије високошколској установи, кандидат подноси и један од следећих докумената:

- решење надлежног органа о постојању телесног оштећења,

- решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ,

- мишљење Интересорне комисије,

- препоруку универзитетског центра студената са хендикепом/Удружења студената са хендикепом.

Кандидат који жели да буде уписан на основу Програма афирмативних мере уписа студената са инвалидитетом, дужан је да обавести високошколску установу о томе да ли су му потребна прилагођавања за полагање пријемног испита и које врсте прилагођавања су потребна, најкасније 20 дана пре термина одређеног за полагање пријемног испита и/или испита за проверу склоности и способности.

Медицинску документацију из претходног става мора издата надлежна здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се на основу лекарског извештаја може закључити на који начин хендикеп/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање кандидата.

Ова документа се предају само приликом пријаве на Конкурс и неће се узимати у разматрање у случају накнадне предаје.

 Упис на високошколску установу у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом у оквиру квоте која је одобрена одлуком Владе за ову афирмативну меру може да оствари студент који је положио пријемни испит.

После завршеног полагања пријемног испита  кандидати у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом, који су положили пријемни испит, рангирају се на посебној ранг листи, са које високошколска установа уписује највише онолико кандидата колико је одобрено одлуком Владе за ову афирмативну меру.

Кандидати који се на овај начин не упишу, рангирају се са осталим кандидатима за редовна буџетска места.

 

 УПИСА ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Одлуком Владе Републике Србије Медицинском факултету Универзитета у Београду одобрено је 4 буџетска места за упис припадника ромске националности.

Кандидати који желе да у школској 2019/2020. години упишу прву годину  интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република на основу Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине, приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије прилажу високошколској установи следећа документа:

изјаву у писаној форми да је припадник ромске националне мањине (модел изјаве објављен на интернет страници високошколске установе);

- препоруку Националног савета ромске националне мањине

Ова изјава и препорука предају се само приликом пријаве на Конкурс и неће се узимати у разматрање у случају накнадне предаје

 Упис на високошколску установу на основу Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине у оквиру квоте која је одобрена одлуком Владе за ову афирмативну меру може да оствари студент који је положио пријемни испит.

После завршеног полагања пријемног испита, кандидати на основу Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине , који су положили пријемни испит, рангирају се на посебној ранг листи, са које високошколска установа уписује највише онолико кандидата колико је одобрено одлуком Владе за ову афирмативну меру. Кандидати који се на овај начин не упишу рангирају се са осталим кандидатима за редовна буџетска места.

 

Упис држављана Републике Србије који су у школској 2018/2019. години стекли страну средњошколску исправу

Одлуком Владе Републике Србије Медицинском факултету Универзитета у Београду одобрено је 4 места за упис држављана Србије који су средњу школу завршили у иностранству.

Држављанин Републике Србије који је у школској 2018/2019. години средњу школу завршио у иностранству, односно који је страну средњошколску исправу стекао завршавањем акредитованог програма у средњој школи у Републици Србији, ималац је стране средњошколске исправе која подлеже поступку нострификације (у даљем тексту: ималац стране средњошколске исправе).

Ималац стране средњошколске исправе може остварити право уписа у прву годину студија у оквиру буџетске квоте утврђене одлуком Владе за држављане Републике Србије који су у школској 2018/2019. години стекли страну средњошколску исправу, у другом уписном року.

Ималац стране средњошколске исправе може бити уписан на студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета ако се квалификује до броја студената чије се студије финансирају из буџета утврђеног одлуком Владе за ту категорију кандидата.

Остале одредбе текста конкурса за упис на интегрисане студије медицине  остају непромењене.

 

 

 

ДЕКАН

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

 

Проф. др Небојша Лалић